top of page
Accounting Documents
608
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на недовршени производи - услуги, полупроизводи и делови

На сметката 608 - Вредносно усогласување на недовршени производи - услуги, полупроизводи и делови, се евидентира исправката - намалувањето на вредноста на залихите евидентирани на сметките од групата 60.

bottom of page