top of page
Accounting Documents
606
Синтетска сметка

Производство во доработка, обработка и манипулација

На сметката 606 - Производство во доработка, обработка и манипулација, се евидентира вредноста на залихите на недовршени производи, полупроизводи и делови дадени на други друштва за обработка и доработка.

bottom of page