top of page
Accounting Documents
60
Група

ПРОИЗВОДСТВО

На сметките од групата 60 – Производство, се евидентира вредноста на залихите на производството, недовршените производи, полупроизводите и деловите како и на незавршените услуги по цена на чинење, односно по нето реализационата вредност, доколку е истата пониска, на крајот на пресметковниот период. Признавањето и вреднувањето на залихите на производство се врши во согласност со МСС 2, МСС 11, и други релевантни МСФИ и оддел 13 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page