top of page
Accounting Documents
491
Синтетска сметка

Распоред на општи трошоци за пресметка на вредноста на добра (производи) и услуги

На сметката 490 - Распоред на директни трошоци - за пресметка на вредноста на добра (производи) и услуги, се евидентира преносот на расходите според називот на сметката.

bottom of page