top of page
Accounting Documents
49
Група

ПРЕНОС НА РАСХОДИ

Преку сметките од групата 49 - Пренос на расходи, се пренесуваат вкупните трошоци при составување на билансот на успехот.

bottom of page