top of page
Accounting Documents
470
Синтетска сметка

Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва

На сметката 470 - Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва, се евидентираат расходите за камати во земјата и странство според називот на сметката.

bottom of page