top of page
Accounting Documents
459
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати средства

На сметката 459 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати средства, се евидентира обезвреднувањето на средствата за кое не постои посебна сметка во рамки на групата 45.

bottom of page