top of page
Accounting Documents
451
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјални средства

На сметката 451 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните средства, се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на материјалните средства.

bottom of page