top of page
Accounting Documents
446
Синтетска сметка

Банкарски услуги и трошоци за платен промет

На сметката 446 - Банкарски услуги и трошоци за платниот промет, се евидентираат трошоците кои се плаќаат во врска со извршениот платен промет и другите банкарски услуги.

bottom of page