top of page
Accounting Documents
442
Синтетска сметка

Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители

На сметката 442 - Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page