top of page
Accounting Documents
441
Синтетска сметка

Надоместоци на трошоци на вработените и подароци

На сметката 441 - Надоместоци на трошоци на вработените и подароци, се евидентираат трошоците за надоместок за сместување и исхрана на терен, надоместок за одвоен живот, трошоци за организирана исхрана во текот на работа, трошоци за организиран превоз до и од работа, трошоци за задолжителни систематски лекарски прегледи, трошоци за образование и усовршување на вработените, подароци на вработените и слично.

bottom of page