top of page
Accounting Documents
44
Група

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

На сметките од групата 44 - Останати трошоци од работењето, се евидентираат трошоци според називите на сметките од оваа група.

bottom of page