top of page
Accounting Documents
437
Синтетска сметка

Долгорочни резервирања за гарантен рок

На сметката 437 -Долгорочни резервирања за гарантен рок, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page