top of page
Accounting Documents
431
Синтетска сметка

Трошоци за амортизација на биолошки средства

На сметката 431 - Трошоци за амортизација на биолошки средства, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page