Accounting Documents
43
Група

ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

На сметките од групата 43 - Трошоци за амортизација и резервирања, се евидентираат трошоците за амортизација на нематеријалните средства и на материјалните средства пресметани во согласност со сметководствената политика на друштвото и за резервирања кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 37 и МСС 19 и оддел 21 и 28 од меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти и сметководствената политика.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan