top of page
Accounting Documents
41
Група

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

На сметките од групата 41 - Трошоци за услуги, се искажуваат услугите според називите на сметките од оваа група.

bottom of page