top of page
Accounting Documents
409
Синтетска сметка

Отстапувања од стандардните (плански) цени

На сметката 409 - Отстапувања од стандардните (плански) цени, се евидентираат отстапувањата од стандардниот трошок.

bottom of page