top of page
Accounting Documents
408
Синтетска сметка

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)

На сметката 408 - Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба), се евидентира еднократниот отпис.

bottom of page