top of page
Accounting Documents
407
Синтетска сметка

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)

На сметката 407 - Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство), се евидентира еднократниот отпис.

bottom of page