top of page
Accounting Documents
316
Синтетска сметка

Суровини и материјали во доработка, обработка и манипулација

На сметката 316 - Суровини и материјали во доработка, обработка и манипулација, се евидентираат суровините и материјалите според називот на сметката.

bottom of page