top of page
Accounting Documents
309
Синтетска сметка

Пресметка на набавката

На сметката 309 - Пресметка на набавката, се евидентира набавната вредност на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар, амбалажата и автогумите. Со одобрување на оваа сметка и задолжување на соодветните сметки од групите 31, 32 и 35 се евидентира пресметката на набавката на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар, амбалажата и автогумите.

bottom of page