top of page
Accounting Documents
300
Синтетска сметка

Вредност по пресметка од добавувачите

На сметката 300 - Вредност по пресметка од добавувачите, се евидентира фактурната цена на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар.

bottom of page