top of page
Accounting Documents
289
Синтетска сметка

Одложени даночни обврски

На сметката 289 - Одложени даночни обврски, се евидентираат износите на данокот на добивка кои се плаќаат во идните периоди врз основа на оданочиви времени разлики во согласност со МСС 12 и оддел 29 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page