top of page
Accounting Documents
288
Синтетска сметка

Останати долгорочни обврски и останати финансиски долгорочни обврски

На сметката 288 - Останати долгорочни обврски и останати финансиски долгорочни обврски, се евидентираат долгорочни обврски и останати финансиски долгорочни обврски кои не се евидентирани на другите сметки од групата 28.

bottom of page