top of page
Accounting Documents
287
Синтетска сметка

Долгорочни обврски врз основа на издадени хартии од вредност

На сметката 287 - Долгорочни обврски врз основа на издадени хартии од вредност, се евидентираат обврските за издадени хартии од вредност со рок на доспевање над 1 година. Друштвото обезбедува аналитичка евиденција на издадените конвертибилни обврзници кои што на доверителите им даваат право да ги заменат за акции, во одреден период на определена опција или во кое било време за време на траењето на обврзниците.

bottom of page