top of page
Accounting Documents
286
Синтетска сметка

Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство

На сметката 286 - Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство се евидентираат обврските врз основа на примени заеми и кредити, освен обврските на заеми и кредити од матични, зависни и други поврзани друштва. Во рамки на оваа сметка се евидентираат и долгорочните обврски за финансиски лизинг.

bottom of page