top of page
Accounting Documents
279
Синтетска сметка

Останати долгорочни резервирања

На сметката 279 - Останати долгорочни резервирања, се евидентираат долгорочните резервирања за ризици и трошоци кои не се евидентирани на другите сметки од групата 27.

bottom of page