top of page
Accounting Documents
273
Синтетска сметка

Резервирања за користи на вработените

На сметката 273 - Резервирања за користи на вработените, се евидентираат резервирањата врз основа на бенефициите за вработените, како што се отпремнините при пензионирање, јубилејните награди и за други обврски спрема вработените, кои се исплаќаат во согласност со стекнатите права во текот и по престанокот на работниот однос.

bottom of page