top of page
Accounting Documents
263
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од странство

На сметката 263 - Краткорочни кредити и заеми од странство, се евидентираат обврските врз основа на краткорочни кредити и заеми во странство со рок на доспевање до една година, освен обврските по кредити и заеми од матични, зависни и други поврзани друштва. Во рамките на сметката друштвото обезбедува аналитичка евиденција за обврските врз основа на камати и дел од долгорочите заеми и кредити за делот кој доспева за плаќање до 1 година.

bottom of page