top of page
Accounting Documents
242
Синтетска сметка

Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори

На сметката 242 - Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори, се евидентираат обврските кон вработените утврдени со колективни договори како: обврските врз основа на отпремнини, јубилејни награди, регрес за годишен одмор, помош при болест, помош за штети од елементарни непогоди и друго.

bottom of page