top of page
Accounting Documents
237
Синтетска сметка

Обврски за данок на непризнати расходи и помалку искажани приходи

На сметката 237 – Обврски за данок на непризнати расходи и помалку искажани приходи, се евидентираат обврските според називот на сметката

bottom of page