top of page
Accounting Documents
236
Синтетска сметка

Обврски за данок на имот

На сметката 236 - Обврски за данок на имот, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page