top of page
Accounting Documents
225
Синтетска сметка

Обврски за камати (договорни и казнени)

На сметката 225 - Обврски за камати (договорни и казнени), се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page