top of page
Accounting Documents
214
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во земјата

На сметката 214 - Обврски од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во земјата, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page