top of page
Accounting Documents
211
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги од странство

На сметката 211 - Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги од странство, се евидентираат фактурираните и нефактурираните обврски спрема нерезидентните матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page