top of page
Accounting Documents
192
Синтетска сметка

Однапред платени надоместоци за концесија

На сметката 192 - Однапред платени надоместоци за концесија, се евидентираат однапред платените надоместоци за концесија за период од најмногу 12 месеци, а кои се однесуваат на различни пресметковни периоди.

bottom of page