top of page
Accounting Documents
169
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на финансиски средства

На сметката 169 - Вредносно усогласување на финансиски средства, се евидентира проценетите намалувања на финансиските средства чија наплата е неизвесна, и за кои се проценува веројатна ненаплатливост.

bottom of page