top of page
Accounting Documents
166
Синтетска сметка

Краткорочно орочени денарски средства

На сметката 166 - Краткорочно орочени денарски средства, се евидентираат краткорочните депозитите со рок на доспевање до 1 година во банките и во останатите финансиски институции, освен оние кои се евидентирани на сметката 106 - Депозити - парични еквиваленти.

bottom of page