top of page
Accounting Documents
16
Група

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 16 - Краткорочни финансиски средства, се евидентираат кредити, хартии од вредност и останати краткорочни средства со рок на доспевање, односно продажба до една година, според називите на сметките од оваа група.Краткорочните финансиски вложувања се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page