top of page
Accounting Documents
154
Синтетска сметка

Побарувања за дивиденда или удел во добивката

На сметката 154 - Побарувања за дивиденда или удел во добивката, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page