top of page
Accounting Documents
153
Синтетска сметка

Побарувања за членарини

На сметката 153 - Побарувања за членарини, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page