top of page
Accounting Documents
150
Синтетска сметка

Побарувања од осигурителни друштва

На сметката 150 - Побарувања од осигурителни друштва, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page