top of page
Accounting Documents
145
Синтетска сметка

Останати побарувања од вработените

На сметката 145 - Останати побарувања од вработените, се евидентираат побарувањата кои не се евидентирани на другите сметки од групата 14.

bottom of page