top of page
Accounting Documents
140
Синтетска сметка

Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања

На сметката 140 - Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page