top of page
Accounting Documents
138
Синтетска сметка

Останати побарувања од државни органи и институции

На сметката 138 - Останати побарувања од државните органи и институции, се евидентираат побарувањата врз основа на останати неспомнати давачки кои не се евидентирани на другите сметки од групата 13.

bottom of page