top of page
Accounting Documents
137
Синтетска сметка

Побарувања за регрес, субвенции, премии и други државни поддршки

На сметката 137 - Побарувања за регрес, субвенции, премии и други државни поддршки, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page