top of page
Accounting Documents
134
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход

На сметката 134 - Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход, се евидентираат побарувањата според називот на сметката, како што се побарувањата за повеќе платен персонален данок на исплатена плата и надоместоци на плата и побарувања за повеќе платен персонален данок врз други основи.

bottom of page