top of page
Accounting Documents
133
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)

На сметката 133 - Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок), се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page