top of page
Accounting Documents
13
Група

ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

На сметките од групата 13 - Побарувања од државни органи и институции, се евидентираат побарувањата од државата и други институции според називите на сметките од оваа група.

bottom of page