top of page
Accounting Documents
129
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи

На сметката 129 - Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи, се евидентира разликата меѓу сметководствената вредност и проценетата вредност за наплата на побарувања евидентирани на сметките од групата 12.

bottom of page